WonDD Logo
รหัส VIP :   
ชื่อ :   
โทร :   
 
 
 
นโยบายความเป็นส่วนตัว


ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WonDD) มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้า แต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับ บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WonDD) คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WonDD) จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของ WonDD ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ WonDD ดังต่อไปนี้

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ WonDD

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ WonDD ได้ เพื่อการค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ WonDD ตรวจสอบอัตราต่างๆ ของ WonDD และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ WonDD ได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่ WonDD หากท่านไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับ WonDD และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจาก WonDD

WonDD สามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ของ WonDD ได้อย่างต่อเนื่อง WonDD อาจใช้อุปกรณ์ซอฟท์แวร์ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลในด้านพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของผู้ที่เขัามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ WonDD ได้ ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งข้อมูลที่มีการรวบรวมถึงวัน และเวลาในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจจ์ต่างๆ เวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประเภทของการสืบค้น ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต และการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการเข้าชมเว็บไซต์ของ WonDD

WonDDอาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับ WonDD และใช้บริการระบบเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนใช้บริการการชำระเงินเรียกเก็บของ WonDD โดยส่วนหนึ่งของกระบวนการรักษาความปลอดภัยของ WonDDนั้น WonDDอาจใช้ระบบ "คุกกี้" ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ "คุกกี้" นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ WonDD โดย "คุกกี้" นั้นจะได้รับการกำหนดโดย WonDD และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของ WonDD


การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ WonDD นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ WonDD อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หาก WonDD ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว WonDD จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่ WonDD ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่ WonDD แล้ว WonDD จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ ตามเกณฑ์มาตรฐานสำหรับการรักษาข้อมูลเป็นความลับของ WonDD

ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ WonDD จะถูกเก็บรวบรวม และสงวนไว้ในระหว่างระยะเวลาที่ WonDD และท่านยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ เมื่อท่านได้ส่งไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์มายัง WonDD แล้ว WonDD จะเก็บเนื้อหาในไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ ที่อยู่ของไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ และการโต้ตอบไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ดังกล่าวไว้ เพื่อตอบข้อสงสัยให้แก่ท่าน หรือเพื่อความจำเป็นในการติดตามผล และเพื่อตรวจสอบถึงการโต้ตอบระหว่างลูกค้าและ WonDD ในส่วนที่ท่านมีข้อสงสัยนั้นมีความกระจ่างชัดมากน้อยเพียงใด

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

WonDD จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ WonDD จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่
  1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่ WonDD หรือ
  2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จลุล่วงลง หรือ
  3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทนในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกัน หรือ
  4. การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น WonDD อาจได้รับการต้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของ WonDD ตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล นอกจากนี้ WonDD ยังอาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลของลูกค้า แก่องค์กรผู้มีอำนาจของรัฐซึ่งกฎหมายได้ให้อำนาจไว้
WonDD อาจทำความตกลงไว้กับบุคคลภายนอก ในการที่จะพัฒนาและบำรุงรักษาระบบการธุรกรรมของ WonDD และการจัดสรรปัจจัยสำคัญหรือบริการในนามของ WonDD ซึ่งบุคคลภายนอกที่เข้ามาดำเนินงานให้กับ WonDD หรือเข้ามาดำเนินการในนามของ WonDD นั้น จะต้องตกลงที่จะรักษาข้อมูลลูกค้าของ WonDD ไว้เป็นความลับด้วยเช่นกัน อีกทั้งยังต้องผูกผันต่อกฎหมายที่มีผลใช้บังคับด้วย เมื่อใดก็ตามที่ WonDD ได้ว่าจ้างองค์กรอื่นใด เข้ามาให้การสนับสนุนการบริการของ WonDD องค์กรเหล่านั้นจะต้องปฎิบัติตาม มาตรฐานการรักษาข้อมูลเป็นความลับของ WonDD ด้วยเช่นกัน

ในบางโอกาส WonDD อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นบัญชีลูกค้าใหม่กับ WonDD อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว WonDD สงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการเปิดบัญชีกับ WonDD ด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

WonDD จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่มีอำนาจ

การรักษาความถูกต้องของข้อมูล

WonDDมีกระบวนการในการสร้างความมั่นใจว่า ข้อมูลทางการเงินของท่านเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์ตามมาตรฐานทางธุรกิจ นอกจากนี้ WonDD ยังมีกระบวนการในการแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ตามการร้องขอของท่านได้อีกด้วยคณะกรรมการผู้บริหาร บริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ขอแสดงความนับถือ