WonDD Logo
รหัส VIP :   
ชื่อ :   
โทร :   
 
 

ลงทะเบียนสมัครสมาชิก MEMBER

กรุณาระบุข้อมูลตามจริง และทุกข้อที่มีเครื่องหมาย*

กำหนดชื่อในการใช้งาน และรหัสผ่าน
ชื่อในการเข้าระบบ (Member ID)* :
ความยาวระหว่าง 6 - 10 ตัวอักษร ใช้อักษร a-z หรือตัวเลข 0-9 เท่านั้น เช่น wondddd , 123456 , w1o2n3d4d5
รหัสผ่าน (Password)*
ต้องมีความยาวมากกว่า 8 ตัวอักษร ใช้อักษร a-z หรือตัวเลข 0-9 เท่านั้น และต้องประกอบด้วย ตัวพิมพ์เล็ก+พิมพ์ใหญ่+ตัวเลข เช่น Abc12345 , aBC12345 , A1B2C3d4e5
ยืนยันระหัสผ่าน (Confirm Password)*
ต้องเหมือนกับ รหัสผ่าน (Password)
ข้อมูล PIN Code  
PIN Code*
กำหนดตัวเลข 6 หลัก เช่น 548641
ยืนยัน (PIN Code)*
ต้องเหมือนกับ PIN Code
   
ข้อมูลส่วนบุคคล  
เพศ* : ชาย     หญิง
คำนำหน้า* : นาย    นาง     นางสาว
ชื่อ-นามสกุล (ไทย)* :
ภาษาไทยเท่านั้น
วันเกิด*
เลขที่บัตรประชาชน :
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
โปรดระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ได้จริง และเป็นหมายเลขส่วนตัว โดยระบุเลขติดกัน เช่น 0881234567
Email :
   
ข้อตกลงการให้บริการ  

เงื่อนไขก่อนการสมัครสมาชิก

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ WonDD ระบบให้บริการรับเติมเงินมือถือ แก่สมาชิก ของบริษัท วันดีดี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เนื้อหาในข้อตกลงนี้ประกอบด้วย

ข้อตกลงในการใช้บริการ WonDD

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ WonDD (วันดีดี) โดย ที่ WonDD ให้บริการรับเติมเงินมือถือ และผู้ใช้บริการประสงค์จะใช้บริการของบริษัท โดยยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการดังต่อไปนี้ทุกประการ

1. คำนิยาม

บริการ WonDD คือ การให้บริการของบริษัทในการให้บริการรับเติมเงินมือถือ ในระบบ online ผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนด

“ผู้ใช้งาน” คือ สมาชิกที่สมัครเข้ามาใช้บริการ www.wondd.com

รหัสผู้ใช้งาน (Username) คือ รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการลงทะเบียนในการใช้บริการ WonDD

รหัสผ่าน (Password) คือ รหัสที่ผู้ใช้บริการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ร่วมกับรหัสผู้ใช้งาน ในการใช้ บริการ WonDD

ค่าสินค้าและ/หรือบริการ คือ ค่าสินค้าและ/หรือบริการที่บริษัทเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการรับชำระให้กับเจ้าของ สินค้าและ/หรือบริการ

นั้นๆ

“เติมเงินมือถือ” คือ บริการที่บริษัทเป็นตัวแทนของผู้ใช้บริการในการรับเติมเงินมือถือในระบบต่างๆ ตามที่บริษัทกำหนด

2. สิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินมือถือและบริการต่างๆ ได้ โดยต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดขึ้น
 2. การกระทำการใด ๆ โดยผ่านบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม หากกระทำโดยใช้รหัสผู้ใช้บริการและรหัสผ่านของผู้ใช้บริการ และ/หรือ ตรงตามวิธีการหรือเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดไว้เกี่ยวกับการใช้บริการ WonDD แล้ว ผู้ใช้บริการยอมให้ถือว่าการกระทำนั้นมีผลสมบูรณ์ โดยผู้ใช้บริการไม่ต้องลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานในเอกสารใด ๆ อีก และยินยอมรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวเสมือนหนึ่งว่าผู้ใช้บริการเป็นผู้ กระทำด้วยตนเอง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยความทุจริตของบุคคลภายนอกหรือไม่ก็ตาม ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
 3. ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน (Password) ด้วยตนเองได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ WonDD โดยไม่ต้องแจ้งให้บริษัททราบ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการตกลงให้รหัสผ่าน (Password) ที่เปลี่ยนแปลงไป ในแต่ละขณะดังกล่าวเป็นรหัสผ่านการใช้บริการ WonDD ที่มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ทุกประการ
 4. รหัสผ่าน (Password) ถือเป็นความลับเฉพาะตัวของผู้ขอใช้บริการที่ต้องเก็บรักษาและปกปิดมิให้ผู้ อื่นล่วงรู้ ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาไว้ด้วยตนเอง หากมีการใช้บริการรายการใดๆ โดยใช้รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการแล้ว ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์มีผลผูกพันผู้ใช้บริการเสมือนผู้ใช้บริการใช้บริการ ในครั้งนั้นๆ ด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทไม่สามารถล่วงรู้รหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการได้ ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในการใช้บริการ WonDD โดยรหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ
 5. ผู้ใช้บริการยอมรับว่าบันทึก หลักฐาน หรือเอกสารใดๆ ก็ตามที่บริษัทได้จัดทำขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ WonDD ของผู้ใช้บริการนั้นมีความถูกต้องทุกประการ ไม่จำเป็นต้องให้ผู้ใช้บริการตรวจสอบหรือลงลายมือชื่อก่อนแต่อย่างใด สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันผู้ใช้บริการและบุคคลอื่นที่ใช้บริการร่วมกับ ผู้ใช้บริการในการพิสูจน์การชำระเงิน และ/หรือการใช้บริการใดๆ ได้โดยชอบ แม้ว่าข้อมูลนั้นจะเก็บรักษาและ/หรือรวบรวมไว้ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
 6. ในการใช้บริการ WonDD ผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในการระบุข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของสินค้าและหรือ บริการผู้รับชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือบริการ จำนวนเงิน และรายละเอียดอื่นๆ เพื่อการใช้บริการ WonDD ด้วยตนเอง หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น อนึ่ง การทำรายการของผู้ใช้บริการตามวรรคแรกที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถทำรายการยกเลิกหรือแก้ไขรายการได้ แต่ทั้งนี้ หากกรณีมีข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยใด ๆ ให้ผู้ใช้บริการแจ้งให้บริษัททราบผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ ภายใต้เงื่อนไขในข้อ 2.6 ของข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการนี้
 7. ในกรณีพบข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยใด ๆ ในการใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องรีบแจ้งให้บริษัททราบผ่านทางช่องทางที่บริษัทกำหนด พร้อมด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
  • วันและเวลาที่ทำรายการ
  • ประเภทของบริการ
  • ชื่อ สถานที่ติดต่อของผู้ใช้บริการและผู้แจ้ง
  • รายละเอียดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  • หมายเลขอ้างอิง (ถ้ามี) และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร
 8. ผู้ใช้บริการขอรับรองว่าผู้ใช้บริการมีชื่อเป็นผู้จดทะเบียนเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่และ/หรือเป็นผู้ครอบครองและ/หรือมีสิทธิใช้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่เลขหมายที่ได้ลงทะเบียนใช้บริการ WonDD ไว้กับบริษัท
 9. ผู้ใช้บริการรับทราบว่า การใช้บริการใดๆ ต้องให้ระยะเวลาอันสมควรแก่บริษัทในการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อ ให้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะไม่เรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากความล่าช้าในขั้นตอนของการดำเนินการ
 10. กรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการ WonDD แก่ผู้ใช้บริการได้ อันเนื่องมาจากกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบการติดต่อสื่อสาร ของบริษัท ของผู้ใช้บริการ หรือของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider) หรือของผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Operator) หรือ ระบบไฟฟ้า ระบบการติดต่อสื่อสาร หรือระบบอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขัดข้อง หรือปิดระบบชั่วคราวเพื่อปรับปรุง หรือบำรุงรักษา เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถใช้บริการได้ ผู้ใช้บริการตกลงจะไม่ยกเอาเหตุขัดข้องดังกล่าว มาเป็นข้อเรียกร้องให้บริษัทต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด
 11. บริษัทจะดำเนินการตามขั้นตอนอันสมควรสำหรับการให้ความปลอดภัย ในการส่งผ่านข้อมูลและ/หรือติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการกับบริษัทโดย ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้บริการรับทราบว่าบริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากการใช้งานอย่างเปิดกว้างของระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมรับความเสี่ยงของระบบดังกล่าว
 12. ผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้บริษัทมีสิทธิเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้บริการ WonDD เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ใช้บริการก่อน

3. สิทธิและหน้าที่ของบริษัท

 1. บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงอัตราและ/หรือวิธีการเรียกเก็บค่า ธรรมเนียมและ/หรือค่าใช้บริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ WonDD เมื่อใดก็ได้ตามที่บริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้หากผู้ใช้บริการใช้บริการภายหลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมี ผลบังคับใช้ ให้ถือว่าผู้ใช้บริการตกลงยอมรับอัตราค่าธรรมเนียมที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น แล้ว
 2. เนื่องจากผู้ใช้บริการเป็นผู้ทำรายการในการใช้บริการ WonDD ด้วยตนเอง ดังนั้น บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดหรือบกพร่อง หรือความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นทั้งสิ้น และผู้ใช้บริการจะไม่นำไปเป็นข้ออ้างยืนยัน และ/หรือใช้เป็นหลักฐานโต้แย้งหรือฟ้องร้องต่อสู้กับบริษัท เว้นแต่จะเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบริษัท เท่านั้น
 3. ภายหลังจากที่บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการกรณีพบข้อผิดพลาดหรือข้อสงสัยตามวิธีการที่บริษัทกำหนดแล้ว บริษัทจะทำการตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยพิจารณาจากข้อมูลในรายงาน ซึ่งถือเป็นหลักฐานของบริษัท โดยเมื่อตรวจสอบแล้วบริษัทจะแจ้งผลการตรวจสอบและ/หรือการแก้ไขให้ผู้ใช้ บริการทราบโดยเร็ว โดยใช้หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการปฏิบัติของบริษัท
 4. หากบริษัทได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากบริษัทผู้ให้บริการเครือ ข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกกรรมสิทธิ์ในหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับการใช้บริการ (ถ้ามี) ผู้ใช้บริการตกลงให้ถือว่าผู้ใช้บริการยินยอมให้บริษัทยกเลิกการใช้บริการ ประเภทที่กำหนดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการทันที โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบแต่อย่างใด
 5. บริษัทมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดการให้บริการเฉพาะ บริการใดบริการหนึ่ง หรือยกเลิกการให้บริการทั้งหมดได้ หรือเฉพาะแต่ผู้ใช้บริการรายใดรายหนึ่งเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท หรือช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนดขึ้นเพิ่มเติม ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการที่บริษัทจัดให้ใหม่ หรือเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงแล้ว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขและ ข้อตกลงที่มีผลใช้บังคับแก่บริการที่บริษัทได้จัดให้ใหม่หรือเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะโอนสิทธิ หน้าที่ของการให้บริการ WonDD นี้แก่บุคคลอื่นใดได้ โดยไม่จำต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ ทั้งนี้ การโอนสิทธิ หน้าที่ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ของผู้ใช้บริการที่มีอยู่ ณ วันโอน
 7. บริษัทอาจยกเว้นหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าใช้บริการ และ/หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการ WonDD ในอัตราที่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ได้ตามรายการส่งเสริมการขายและการให้บริการ ที่กำหนดขึ้นเป็นคราวๆ ไป
 8. บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่รับลงทะเบียนขอใช้บริการจากบุคคลใดๆ หรือจากผู้ใช้บริการ หรือไม่เปิดให้ใช้บริการต่างๆ ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ
 9. บริษัทหน้าที่เพียงรับชำระเงินค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ โดยไม่มีส่วนรู้เห็นในสัญญาที่ผู้ใช้บริการได้ทำไว้กับเจ้าของสินค้าและ /หรือบริการ หรือสิทธิและหน้าที่ต่างๆที่ผู้ใช้บริการและเจ้าของสินค้าและ/หรือบริการมี ต่อกัน หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ขึ้นระหว่างเจ้าของสินค้าและ/หรือบริการกับผู้ใช้บริการ บริษัทไม่ต้องร่วมรับผิดใดๆ ทั้งสิ้น

4. อื่นๆ

 1. เอกสารหรือหนังสือใดๆ ที่บริษัทส่งไปยังผู้ใช้บริการตามที่อยู่หรือสถานที่อื่น หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งไว้ในการลงทะเบียนใช้บริการนี้ หรือที่ผู้ใช้บริการได้แจ้งเปลี่ยนในภายหลัง ให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ทราบข้อความในเอกสารหรือหนังสือนั้นๆ แล้ว
 2. กรณีข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่กำหนดขึ้นนี้ หรือที่จะมีเพิ่มเติมในภายหน้าบางส่วนตกเป็นโมฆะ และหรือไม่สามารถบังคับได้ตามกฎหมาย มิให้ถือว่าส่วนอื่นเป็นโมฆะ และหรือเสียไปทั้งหมด โดยให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไป
 3. สมาชิกต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง
 4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่อยู่ระหว่างต้องโทษจำคุก หรือถูกคุมขังในทัณฑสถานใด ๆ หรือเคยได้รับ โทษเกี่ยวกับการผลิต (และ/หรือ) การค้าขายสินค้าปลอม โฆษณาเท็จ ประกอบธุรกิจโดยผิด กฎหมาย หนีภาษี (หรือ)หลอกลวงลูกค้า หรือความผิดเกี่ยวกับการหลอกลวงการจัดการสินทรัพย์ จัดการสินทรัพย์ในทางมิชอบ หรือครอบครองสินทรัพย์โดยมิชอบ
ยอมรับข้อตกลงในการใช้บริการ